Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Bom Klusbedrijf
 
Bom Klusbedrijf
1175KH Lijnden
KvK: 75941317

opdrachtgever:
de wederpartij van Bom Klusbedrijf

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Bom Klusbedrijf en een opdrachtgever waarop Bom Klusbedrijf deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Bom Klusbedrijf, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes
1. De door Bom Klusbedrijf gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Bom Klusbedrijf is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
2. In de offerte worden de bedragen exclusief btw, de verschuldigde btw, alsmede andere heffingen van overheidswege afzonderlijk weergegeven.
Ook eventuele, in het kader van de overeenkomst, te maken kosten, zoals bijvoorbeeld verzend- en administratiekosten worden afzonderlijk in de offerte vermeld.
3. Uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Voorrijkosten
Bom Klusbedrijf rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf vestigingsadres.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
1. Bom Klusbedrijf zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal Bom Klusbedrijf, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de opdrachtgever.
3. Bom Klusbedrijf is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:
-onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover Bom Klusbedrijf deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;
-onjuistheden in de door opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
-kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht;
-gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; één en ander voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan Bom Klusbedrijf openbaren en Bom Klusbedrijf terzake deskundig moet worden geacht.
4. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat Bom Klusbedrijf zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.
5. Indien de opdrachtgever één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.
6. De opdrachtgever vrijwaart Bom Klusbedrijf voor schade veroorzaakt door:
– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden of verstrekte gegevens;
– onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
– kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht;
– gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
7. Bom Klusbedrijf kan indien nodig derden inschakelen voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 6. Contractduur; uitvoeringstermijn
1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Bom Klusbedrijf de opdrachtgever in kennis te stellen hierover.
2. Is de opdrachtgever het hier niet mee eens dient hij Bom Klusbedrijf binnen 5 werkdagen hiervan kennis te geven door dit schriftelijk te bevestigen.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Bom Klusbedrijf zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Bom Klusbedrijf de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Bom Klusbedrijf daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8. Complicaties
1. Wanneer zich complicaties voordoen, doet Bom Klusbedrijf hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.
2. Indien de complicatie tot gevolg heeft, dat het werk niet en/of niet veilig door kan gaan, zal Bom Klusbedrijf het werk onderbreken.
3. Wanneer de complicatie onmiddellijk handelen vereist zal Bom Klusbedrijf ingrijpen, ook in het geval dat de opdrachtgever niet te bereiken is.
4. Eventuele extra kosten, die Bom Klusbedrijf moet maken in verband met een complicatie, die naar het oordeel van Bom Klusbedrijf onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.
5. Indien de complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meer- en minderwerk opdragen.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van Bom Klusbedrijf op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
-na het sluiten van de overeenkomst aan Bom Klusbedrijf ter kennis gekomen omstandigheden geven Bom Klusbedrijf goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
-indien Bom Klusbedrijf de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
-In de genoemde gevallen is Bom Klusbedrijf bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Bom Klusbedrijf schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. Bij opdrachten, die langer dan een week duren, zal wekelijks een factuur naar opdrachtgever worden gestuurd met daarin een declaratie van de bestede uren en de in die week aangekochte materialen. Deze factuur zal door opdrachtgever uiterlijk 5 werkdagen na factuurdatum betaald worden.
3. Bom Klusbedrijf hanteert een vooruitbetaling van de geschatte materiaalkosten tenzij anders overeengekomen in de opdrachtovereenkomst.
4. Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt heeft Bom Klusbedrijf het recht om het werk op te schorten

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Bom Klusbedrijf te leveren en geleverde zaken blijven haar eigendom totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Bom Klusbedrijf terzake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties terzake door Bom Klusbedrijf verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede terzake de vorderingen van Bom Klusbedrijf jegens wederpartij wegens tekortschieten door wederpartij in de nakoming van zijn verbintenissen jegens Bom Klusbedrijf heeft voldaan.
2. Niet verwerkte materialen van Bom Klusbedrijf blijven in eigendom van Bom Klusbedrijf.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Bom Klusbedrijf is aansprakelijk voor levering van de zaken tot op de werklocatie, eenmaal op werklocatie vallen de zaken onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de opdrachtgever.
2. Bom Klusbedrijf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bom Klusbedrijf is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Bom Klusbedrijf is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bom Klusbedrijf aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Bom Klusbedrijf toegerekend kunnen worden; en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Bom Klusbedrijf is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 13. Opschorting betaling
1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, met dien verstande, dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.
2. Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek heeft Bom Klusbedrijf het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag.

Artikel 14. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Bom Klusbedrijf geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bom Klusbedrijf niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
2. Bom Klusbedrijf heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat Bom Klusbedrijf zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Bom Klusbedrijf opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Bom Klusbedrijf niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Bom Klusbedrijf bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15. Garantie
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking of oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Bom Klusbedrijf.
2. Bom Klusbedrijf garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van 6 maanden vanaf de oplevering kosteloos worden verholpen, tenzij hij aantoont, dat de gebreken geen gevolg zijn van het doen of nalaten zijdens Bom Klusbedrijf.
3. De garantie als bedoeld in lid 2 geldt enkel voor gebreken, die niet eerder dan het moment van ontdekking door de opdrachtgever onderkend hadden kunnen worden en door hem zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan Bom Klusbedrijf zijn meegedeeld.
4. De garantie is alleen van kracht in geval van een door beide partijen ondertekende opdrachtovereenkomst, normaal gebruik en onderhoud van het materiaal, en volledige betaling van alle opeisbare bedragen.

Artikel 16. Geschillen
1. Op alle geschillen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.